Obchodné podmienky

Platobné podmienky

Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie 30% zálohy, prípadne plnej ceny pobytu alebo služieb do stanoveného termínu (do 2-7 dní od potvrdenia rezervácie - ako určené v potvrdení rezervácie).

Doplatok musí byť uhradený pri nástupe na pobyt.

Platbu je možné previesť:

Fakturačné údaje

Názov účtu: Nekpa s.r.o.
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
IBAN: SK9202000000003216406353
SWIFT kód: SUBASKBX

Názov a adresa banky:
Všeobecná úverová banka (VÚB)
Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, Slovakia

Prevádzkovateľ

Bohuslava Panekova
Tel.: +421 901 702 093

NEKPA, s.r.o. Hôrky 135, 010 04 Slovakia
IČO:47544937

Poskytované služby

Hosťom poskytujeme ubytovanie v apartmánoch. Každý apartmán/izba má vlastný kuchynský kút a kúpelňu s WC. Hosťom je v spoločných priestoroch k dispozícii lyžiareň. V celom objekte je bezplatná WIFI sieť. V letných mesiacoch je k dispozícii priestor na grilovanie. Pred objektom je miesto na parkovanie. Pokytované služby sa riadia Ubytovacím poriadkom

Naše ubytovacie zariadenie je členom organizácie cestovného ruchu Liptov Klaster a poskytujeme našim hosťom bezplatne zľavové karty Liptov Region Card. Podmienky a pravidlá na používanie kariet sú uvedené na www.visitliptov.sk.

Na základe zmluvy s Tatry mountain resorts, a.s. poskytujeme našim ubytovaným hosťom v rámci ubytovacieho balíka Gopass karty a vybrané druhy skipassov podľa aktuálnej ponuky. Podmienky a pravidlá používania kariet Gopass a Skipassov sú uvedené na www.Gopass.sk.

Storno podmienky

30% z celkovej ceny za ubytovanie - 14 preed nástupom na pobyt

100% z celkovej ceny za ubytovanie - po nástupe hosťa na pobyt

Uvedené podmienky platia aj na storno časti pobytu. Storno časti pobytu je možné len vtedy, ak zostávajúci počet osôb nebude menší ako minimálny počet osôb a počet dní pobytu nebude kratší ako minimálna dĺžka pobytu.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť počas procesu rezervácie požaduje od klienta, aby zadal svoje meno a e-mailovú adresu. Meno klienta využívame na identifikáciu jeho rezervácie a adresu na komunikáciu s klientom. Pri platbe klient neposkytuje žiadne ďalšie osobné údaje, platbu realizuje bankovým prevodom, v hotovosti alebo platbu na stránke www.oktrip.sk.

Pri nástupe na pobyt požadujeme na zápis do knihy hostí od klienta jeho osobné údaje a to: meno hosťa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresa bydliska a podpis. Tieto údaje slúžia na evidenciu ubytovaných hostí a sú ďalej poskytované v prípade kontroly príslušnému mestskému alebo obecnému úradu a cudzineckej polícii. Súhlas s poskytovaním uvedených osobných údajov hosť potvrdí podpisom do knihy ubytovaných hostí.

Pri aktivácii kariet „Liptov Region Card“ a „Gopass“ v systéme OCR Liptov Claster: Carlberg zadávame meno hosťa, dátum narodenia a jeho e-mail adresu. Súhlas s poskytovaním uvedených osobných údajov potvrdí hosť svojim podpisom vo formulári vytlačenom z aplikácie Carlberg. Spracovanie údajov zo strany Liptov Klaster a TMR sa riadi pravidlmi uvedenými na stránke www.visitliptov.sk a www.gopass.sk.

Ubytovací poriadok

 1. Môžeme ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlásime. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti.
 2. Hosť sa pri nástupe preukáže ubytovacím preukazom, na ktorom sú uvedené meno hosťa, číslo apartmánu, dĺžka pobytu, zaplatené služby, výška zaplatenej zálohy a výška doplatku pri príchode.
 3. V apartmánoch poskytujeme ubytovaným hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje príslušný právny predpis.
 4. Na základe objednaného ubytovania sme povinní ubytovať hosťa od 14:00 – 20:00, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že klient nemá uhradenú zálohu za ubytovanie, sme povinní rezervovať kapacitu najneskôr do 20:00 hod v deň príchodu. Pri zaplatenej zálohovej platbe, sme povinní rezervovať kapacitu 24 hodín od termínu pôvodného nástupu na pobyt. Po tomto čase môže byť rezervácia zrušená. V prípade, že klient písomne rezerváciu nezruší, či nepožiada o jej zmenu či presunutie vo vyššie uvedenej lehote, stráca nárok na akúkoľvek kompenzáciu, či presun nevyčerpanej rezervácie na iný termín zo strany ubytovacieho zariadenia.
 5. Ubytovateľ nezodpovedá za cennosti, šperky a peniaze hostí vnesené do ubytovacieho zariadenia, rovnako ako za škody spôsobené na majetku hosťa. Toto sa vzťahuje aj na automobily, motorky, bicykle, lyže.
 6. V apartmáne nemôže hosť prijímať návštevy u nás neubytovaných hostí.
 7. V čase od 22:00 hod do 06:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný pokoj.
 8. Hosť sa môže zdržiavať v apartmánovom dome a k nemu patriacim priľahlým priestorom len v čase ubytovania. Hosť je povinný opustiť ubytovacie zariadenie najneskôr do 10:00 hodiny posledného dňa pobytu.
 9. V apartmáne ani v spoločenských priestoroch nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete, alebo iné inštalácie.
 10. V apartmáne nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)
 11. Pred odchodom je hosť povinný v apartmáne umyť a odložiť kuchynský riad, ktorý počas pobytu použil, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo, pozatvárať okná, povypínať elektrospotrebiče, uzamknúť dvere.
 12. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v apartmáne a ani v ostatných spoločenských priestoroch.
 13. Hosťom nie je dovolené brať do apartmánu lyže, lyžiarky a iné športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené miesto.
 14. Ubytovanie domácich zvierat je možné len na základe povolenia ubytovateľa. Je prísne zakázané nechávať domáce zviera v apartmáne samé - počas neprítomnosti jeho majiteľa.
 15. Za škody spôsobené na majetku v apartmáne a v spoločných priestoroch zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 16. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred nástupom na pobyt. Účet je splatný pri predložení.
 17. Ubytovateľ je oprávnený umožniť vstup svojim vybraným zamestnancom t.j. pracovníci údržby a chyžnej do apartmánu za účelom odstránenia závady a v iných prípadoch nevyhnutných na to, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť ubytovania, alebo aby bolo zabránené vzniku škody ubytovateľovi, či klientovi aj bez oznámenia klientovi.
 18. Dopĺňanie toaletného papiera a sáčkov do koša sa vykonáva priebežne položením na lavičku v chodbe, prípadne pred apartmán. Počas pobytu kratšieho ako 8 dní sa v apartmánoch neupratuje a nevymieňa sa posteľná bielizeň.
 19. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti prijímame prostredníctvom našej e-mailovej adresy oktrip@oktrip.sk.
 20. V prípade zabudnutej veci bude na požiadavku klienta o nájdenie stratenej veci prihliadané, len ak klient avizuje zabudnutie veci do 24 hodín od check out. Ubytovateľ neručí za nájdenie zabudnutej veci a jej vymáhanie, resp. vymáhanie náhrady je vylúčené. Nájdené zabudnuté predmety budú klientovi doručené len na základe jeho požiadavky a na jeho náklady.
 21. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má ubytovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času. Zaplatením zálohovej platby klient súhlasí s podmienkami ubytovacieho poriadku.
 22. V apartmánoch je prísny zákaz fajčiť. Pri porušení tohto zákazu bude zákazníkovi vyrubená pokuta 50 €.
 23. Hosť je povinný zanechať apartmán v pôvodnom stave, v prípade porušenia tohto bodu, bude zákazník odhlásený z pobytu až po uvedení apartmánu do pôvodného stavu, pričom si ubytovateľ nárokuje účtovať ďalšie plynutie pobytu v zmysle aktuálneho cenníka.